HELYTÖRTÉNET - 10
.

Magyar Történelmi Egyházak csepeli egyházközségei - 2

1.     REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - Csepel központi

2.    REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG - Csepel Királyerdő

3.    EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

1. Csepeli Református Egyházközség

CSEPELI REFORMÁTUS TEMPLOM

Az 1925 - 1935 közötti időszak Csepelen a templomépítések időszaka volt. Az 1926-tól 1927 nyara végéig épült Evangélikus templomot 1927.november 14.-én szentelték fel. az 1929-től 1933-ig felépült Jézus Szíve templomot 1933. szeptember 17.-én szentelték fel.

A Csepeli Református Templom alapkőletétele 1927. július 7.-én történt. Göde Lajos püspöki másodlelkész jelenlétében, aki az ünnepi beszédet mondta és az alapkövet megáldotta. Az alapkő alá egy bibliát és egy okmányt helyeztel el a kormány és a presbitérium névsorával. 1928-ban ifjú lovag Ybl Miklós építészmérnök tervei alapján Reich Antal és Unterreiner József csepeli építőmesterek cége megkezdte az 1910-ben megszerzett telken az építkezést. 1928. december 2.-án emelték fel a toronycsillagot, golyójában az adakozók névsorával. A templom építése 1933-ban fejeződött be.

Aki esetleg bővebbet szeretne tudni a Csepeli Református Egyház történetéről, megtalálhatja a következő könyvben. (Címlap és 3. oldal.) :

E könyv megtalálható a Csepeli Helytörténeti Gyűjteménben szkennerezett állapotban. Apám, Vezér Béla neve is szerepelt a toronycsillag golyójában, amel a Világháborúban 1944-ben a bombázáskor leesett és megsérült, most új van helyette.

Közvetlenül az építkezés befejezte után készítette a következő képet a Templom melletti földúttal :

Az itt bemutatott nappali és esti képeket én, Vezér Endre készítettem :

És végül képek a 2009. november 28.-án megtartott CAVIN ÜNNEPRŐL. Ez volt Calvi János teológus tudós, reformátor születésének 500. évfordulója, Ő 1509. július 10.-énszületett a Franciaországi Noyon-ban, 1564. méjus 27.-én halt meg a Sweizi Genfben. A kereszténység református ágának megalapítója, lelkipásztora volt.

Születésének 500. évfordolójára Csepel Önkormányzata adományozta a CALVIN JÁNOST ábrázoló FA-RELIEFET a Csepeli Református Egyház Templomának, amelyet egy ünnepség keretében Németh Szilárd polgármester adott át a Hantos Jenő lelkipásztor éltal  vezetett gyülekezetnek. Készítette Sárossy Tibor faszobrász művész.

3. Csepeli Evangélikus Egyházközség

CSEPELI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Mivel a csepeli Evangélikus Egyházközség történetéről egyelőre nem tudok külön könyvet ajánlani, a CSEPELI MONOGRÁFIÁBÓL ide kivonatolom az Egyházra vonatkozó írásos anyag egy részét. E monográfiát 1934-ben adták ki, tehát időben eddig terjed leírásom.

Kezdetben a gyér számú csepeli evangélikus lakosság lelki gondozását a püspökség a 20. század elején a Kispesti evangélikus egyházközség felügyeletére bízta. Amikor Csepelen tovább népesedett az egyház, saját felügyelőt választottak, 1912-ben Mike Lajos személyében. Ő intenzív munkával megindította az egyházi életet. Munkatársai voltak : Hauschild Emil mérnök, Schmidt Mihály pékmester és Knodel Márton vendéglős. 1922-ben a püspökség kinevezte lelkésszé Mosznyik Gyula nyugalmazott erdélyi főesperest.

1923-ban a Korona Uradalom az egyház kérésére 1kh. és 200 négyszögöl telket bocsátott rendelkezésre a Csepeli Kertvárosban, valószínűleg a jelenlegi Katona Józsf iskola telkét, kizárólag templom, paplak és iskola építésére. E telket 1927-ben a községi előljárósággal elcserélték a Gyár utca (Karácsony Sándor utca) tengelyében a templom jelenlegi telkére, amely 929 négyszögöl méretű. E telek csak a templomépítésre szolgált. A paplak eredetileg a kialakított kis utca északi oldalára került. Én erre még emlékszem. Mosznyik főesperes 1925-ben idős korára tekintettel lemondott. Helyére a püspök Oláh Károly lelkészt nevezte ki. Ettől az időtöl kezdődik a csepeli Egyház gyorsabb fejlődése.

A templom alapkőletétele 1926-ban volt. Az alapkő alatt szokás szerint egy okmányt helyeztek el a Kormány és az egyház vezetősége névsorával és egy Bibliával.

1927. november 14.-én lett kész a templom. A hívek adakozásából, a minisztériumok segítségével, országos gyűjtésből és a Weiss Manfréd család erős anyagi támogatásával 53000 Pengő költséggel épült fel Csepel-sziget első evangélikus temploma.

A harangot Kemény Lajos Pestmegyei esperes 1933-ban szentelte fel. 1930-ban indult a Csepeli Egyházközség önállósítási eljárása.

A Csepeli Hírlapban (1934-1937) és a Csepeli Újságban (1938-1944) böngészve számos cikk található a Csepeli Evangélikus Egyház eseményeiről. Sajnos ezideig nem tudtam kapcsolatot teremteni az egyházközség vezetőivel, ezért csak külső esti képeket tudok közölni e szép épületről.